Επιλέξτε τη γλώσσα σαςΠολιτική Προστασίας Απορρήτου των Προσωπικών Δεδομένων


(Βάσει του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης της 27-4-2016)

Το απόρρητο των δεδομένων έχει μεγάλη σημασία για την επιχείρηση ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, η οποία θέλει να είναι διαφανής ως προς το ζήτημα της επεξεργασίας τους, και για το λόγο αυτό έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς τους (π.χ. χρήση πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης ssl, έλεγχο από antivirus, firewall κ.λπ.). Επομένως, η επιχείρησή μας ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΔΑΦΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 70011), ως υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλετε και ως υπεύθυνη για τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον υπ' αριθμ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό, ακολουθεί μια πολιτική που καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την οποία σας εξηγούμε αναλυτικά παρακάτω:
Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και θα πρέπει να διαβάζετε το κείμενο αυτό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και να βεβαιώνετε ότι το αποδέχεστε.

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ("ΕΟΧ"), αλλά μπορούν επίσης να μεταφερθούν και να μεταποιηθούν σε χώρα εκτός του ΕΟΧ. Κάθε τέτοια μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Για τις μεταφορές εκτός του ΕΟΧ, η ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ θα χρησιμοποιήσει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και την ασπίδα προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ως εγγυήσεις για τα συμβόλαια χωρίς τη δέουσα επιρροή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ποιοι είναι οι σκοποί τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων σας;
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ' ευθύνη της ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ για τους εξής σκοπούς:
i. την ανάπτυξη, εκτέλεση και εφαρμογή της σύμβασης αγοραπωλησίας για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει, ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς,
ii. τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, και
iii. την παροχή, με τη συναίνεσή σας, πληροφοριών σε ό,τι αφορά τα προϊόντα της ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ στον τομέα του οίνου, στην οποία παροχή πληροφοριών περιλαμβάνεται, όσον αφορά στα προαναφερθέντα προϊόντα, η αποστολή εμπορικής αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου (όπως για παράδειγμα SMS).
iv. Στην περίπτωση που μας μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ


Ο χρήστης – καταναλωτής (εσείς) εξασφαλίζει δια του παρόντος ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο που είναι υπεύθυνος για τον ιστότοπο εξαιτίας της παροχής λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα πεδία εγγραφής, την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο χρήστης.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;
Η επιχείρηση ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ως υπεύθυνη επεξεργασίας του αρχείου αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την από την πλευρά σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης, μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση dataprotection[a]douloufakis.wine, υπόψη "Προστασία Προσωπικών Δεδομένων". Αν κριθεί απαραίτητο θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, του διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος αποδεικτικού εγγράφου. Επίσης, για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε ή να μεταβιβάσουμε τα στοιχεία που μας έχετε δώσει σε συνδεδεμένες με την ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ εταιρείες, τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας, κέντρα συλλογής πληροφοριών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βοηθούν στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες (όπως π.χ. διακρίβωση απάτης, συλλογή λογαριασμών, εταιρικά προγράμματα και προγράμματα ανταμοιβής, προμηθευτές υπηρεσιών τεχνολογίας, διαχείριση οικονομικών συναλλαγών, υπηρεσίες logistics, μεταφορές, προκειμένου να παρέχουμε στους χρήστες μας επαρκείς εγγυήσεις στις συναλλαγές αγορών, κλπ) ή που είναι απαραίτητοι για την διαχείριση των αγορών σας. Δια του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι με την εγγραφή σας και με την παροχή πληροφοριών είτε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε με συμπλήρωση χειρόγραφης ή εκτυπωμένης – προσυμπληρωμένης αιτήσεως, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να γνωστοποιήσουμε ή/και να μεταβιβάσουμε τις εν λόγω πληροφορίες στους προαναφερόμενους.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για τη μεταποίηση;
Για κάθε συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς, θα σας ενημερώσουμε εάν η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι αντικειμενική ή απαιτείται να συναφθεί σύμβαση και εάν υφίσταται υποχρέωση παροχής των προσωπικών σας δεδομένων και των πιθανών συνεπειών, εάν δεν το επιλέξετε.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, η οποία θα σας παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Δικαίωμα φορητότητας:
Όταν η επιχείρηση ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα βάσει της συγκατάθεσής σας ή βάσει συμφωνίας, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε σε εσάς ή σε άλλο μέρος ένα αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Αυτό περιλαμβάνει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλατε.
Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι εσφαλμένα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να συμπληρωθούν τα ατελή προσωπικά δεδομένα. Αν έχετε λογαριασμό μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα κάτω από το λογαριασμό σας.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει κατόπιν εγγράφου αιτήματος μέσω e-mail στο dataprotection[a]douloufakis.wine ή με τη φυσική σας παρουσία στο οινοποιείο Δουλουφάκη.
Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τυχόν προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ανά πάσα στιγμή, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις.
• Έχετε μια ανοιχτή παραγγελία, η οποία δεν έχει ακόμη αποσταλεί ή αποστέλλεται εν μέρει
• Έχετε ένα μη εκκαθαρισμένο χρέος με την ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής
• εάν υποψιάζεστε ή έχετε παραβλέψει τις υπηρεσίες μας μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια
• το χρέος σας έχει πωληθεί σε τρίτο κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών ή ενός έτους για αποθανόντες πελάτες
• η αίτηση πίστωσης απορρίφθηκε εντός των τελευταίων τριών μηνών
• εάν έχετε κάνει κάποια αγορά, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη συναλλαγή σας για τους κανόνες λογιστικής
Το δικαίωμά σας να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με τη μεταχείριση που βασίζεται σε εύλογο συμφέρον:
Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζονται στο νόμιμο συμφέρον της επιχείρησης ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. Η επιχείρηση ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ δεν θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εκτός αν μπορούμε να διακρίνουμε ένα θεμιτό έδαφος για τη διαδικασία που υπερισχύει των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας ή λόγω νομικών αξιώσεων.
Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην άμεση εμπορία (email/newsletter):
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην άμεση εμπορία, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ που γίνεται για σκοπούς άμεσης εμπορίας.
Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την άμεση εμπορία με τα ακολουθώντας τις οδηγίες σε κάθε μήνυμα μάρκετινγκ.

Δικαίωμα περιορισμού:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την επιχείρηση ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ να περιορίσει τη διαδικασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• εάν αντιταχθείτε σε έννομο συμφέρον της επιχείρησης ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. H επιχείρηση ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ θα περιορίσει κάθε επεξεργασία τέτοιων δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης του νόμιμου συμφέροντος.
• αν έχετε ισχυρισμό ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, η επιχείρηση ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ πρέπει να περιορίσει κάθε επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένου ότι θα επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
• εάν η επεξεργασία είναι παράνομη, μπορείτε να εναντιωθείτε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων
• εάν η ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα αλλά είναι υποχρεωμένη να σας κάνει να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;
Λαμβάνουμε την προστασία των δεδομένων πολύ σοβαρά και ως εκ τούτου έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών που χειρίζεται τα αιτήματά σας σε σχέση με τα δικαιώματά σας που αναφέρονται παραπάνω. Μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε στην διεύθυνση dataprotection[a]douloufakis.wine για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:
Ορίσαμε υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι θα επεξεργαζόμαστε συνεχώς τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοικτό, ακριβή και νόμιμο τρόπο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο dataprotection[a]douloufakis.wine.

Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή:
Αν θεωρείτε ότι η επιχείρηση ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εσφαλμένο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να απευθύνετε μια καταγγελία σε μια εποπτική αρχή.
Ενημερώσεις για την ειδοποίηση περί απορρήτου:
Ίσως χρειαστεί να ενημερώσουμε την ειδοποίηση περί απορρήτου. Η τελευταία έκδοση της ειδοποίησης περί απορρήτου είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Θα κοινοποιήσουμε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στην ειδοποίηση περί απορρήτου, για παράδειγμα τον σκοπό του γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, την ταυτότητα του ελεγκτή ή τα δικαιώματά σας.

ΑΜΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (EMAIL/NEWSLETTER)


Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας αποστείλουμε διαφημιστικές προσφορές, προσφορές προώθησης προϊόντων και προσκλήσεις μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων κειμένου. Για να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία σας από την επιχείρηση ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, θα σας παρέχουμε σχετικές πληροφορίες και θα σας προτείνουμε προϊόντα.

Ποιους τύπους προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;
Θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όπως τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή το όνομα, τη χώρα κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και τον αριθμό τηλεφώνου.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή της προαναφερόμενης υπηρεσίας και μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτους, όπως σε πρακτορεία μέσων ενημέρωσης και σε τεχνικούς προμηθευτές για τη διανομή φυσικού και ψηφιακού άμεσου μάρκετινγκ. Ποτέ δεν μεταβιβάζουμε, πωλούμε ή ανταλλάσσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτους.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, όταν συμφωνείτε με την άμεση εμπορία. Εκτός από το ταχυδρομικό μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων, που θα σας αποσταλούν με βάση το νόμιμο συμφέρον μας.

Το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας:
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή και να αντιταχθείτε στην άμεση εμπορία . Όταν το κάνετε αυτό, η ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ δεν θα μπορεί να σας στείλει άλλες προσφορές άμεσης εμπορίας ή πληροφορίες που βασίζονται στη συγκατάθεσή σας.
Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την άμεση εμπορία με τα ακόλουθα μέσα ακολουθώντας τις οδηγίες σε κάθε θέση μάρκετινγκ (email/newsletter).

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για άμεση εμπορία μέχρι να αποσύρετε ρητά και εγγράφως τη συγκατάθεσή σας. Για το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter), η διαγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να γίνει άμεσα μέσω του ειδικού link που υπάρχει στο τέλος κάθε email που σας αποστέλλουμε, με ηλεκτρονικό αίτημα μέσω e-mail στο dataprotection[a]douloufakis.wine, ή με τη φυσική σας παρουσία στο οινοποιείο Δουλουφάκη.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


Γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;
Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας όταν μπαίνετε σε διαγωνισμό μας online. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τον διαγωνισμό, πριν και μετά από το γεγονός, για την επιβεβαίωση της ταυτότητας των διαγωνιζόμενων, την επαλήθευση της των διαγωνιζομένων, την επικοινωνία μας με τους νικητές, την παράδοση των δώρων και την παρακολούθηση των παραδόσεων δώρων.

Ποιοι τύποι προσωπικών δεδομένων επεξεργάζονται;
Θα επεξεργαστούμε κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου, ηλικία καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που υποβάλλονται στο διαγωνισμό.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω καθώς και στις μεταφορικές εταιρείες για την παράδοση δώρων.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας όταν επιλέγετε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό.

Το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας:
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ρητά και εγγράφως τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Όταν το κάνετε, η επιχείρηση ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ δεν θα μπορεί να σας παράσχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον έχετε επιλέξει να ενημερώνεστε για τα νέα της επιχείρησης ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ώσπου να δηλώσετε ρητά την πρόθεσή σας να διαγραφούν.

COOKIES


Τι είναι τα cookies;
Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ο ιστότοπος εγκαθιστά στον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, με πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies είναι απαραίτητα γιατί διευκολύνουν και κάνουν φιλικότερη την περιήγηση, χωρίς να βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Παρόλο που σε αυτήν την πολιτική ο γενικός όρος cookies χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο ως βασική μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών, ο χώρος "τοπικής αποθήκευσης" του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς όπως και τα cookies. Με αυτή την έννοια, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα ισχύουν και για αυτή την "Τοπική Αποθήκευση".
Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;
Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ. Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, διαφημίσεις που βασίζονται στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.

Για ποιους σκοπούς ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο;
Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, κτλ.
Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies;
Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με εξαίρεση ορισμένα "cookie τρίτων", τα οποία χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες για να μας παρέχουν υπηρεσίες που ζητούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπό μας. Οι κυριότερες υπηρεσίες για όσους χρησιμοποιούν αυτά τα "cookies τρίτων" είναι η λήψη στατιστικών πρόσβασης και η εγγύηση των πραγματοποιημένων συναλλαγών πληρωμής.

Πώς μπορώ να αποφύγω την χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;
Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω και να διαγράψω τα cookies;
Για να περιορίσετε, αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας σύμφωνα με τους κανόνες που υποδεικνύουμε παρακάτω. Παρόλο που η παραμετροποίηση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική, η ρύθμιση των cookies γίνεται συνήθως από το μενού των “ "Προτιμήσεων" ή των "Εργαλείων". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευθείτε το μενού "Βοήθεια" του προγράμματός σας.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Η ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού και διαγραφής των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα "Βοήθεια" στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies ή να λάβετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που αποστέλλεται ένα νέο cookie στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας μας douloufakis.wine.


Αντί επιλόγου...

Όταν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, αποθηκεύουμε το email σας στη βάση δεδομένων μας. Στο Οινοποιείο Δουλουφάκη είμαστε διακριτικοί κατά την επικοινωνία μας με εσάς, στέλνοντάς σας μόνο ότι θεωρούμε πως είναι απαραίτητο για την ενημέρωσή σας, όπως την κυκλοφορία νέων εσοδειών, τη βράβευση οίνων ή την διοργάνωση εκδηλώσεων από το οινοποιείο μας. Αν παρόλα αυτά κάποια στιγμή δε θέλετε να σας ενημερώνουμε, μπορείτε να μας το ζητήσετε μέσω του ειδικού link "Unsbscribe" που υπάρχει στο τέλος κάθε email που σας αποστέλλουμε, μέσω e-mail στο dataprotection[a]douloufakis.wine, ή ερχόμενοι στο οινοποιείο μας.