Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εκρίζωση παλιού οινάμπελου για φύτευση νέου οινάμπελου με επιδότηση
Τα δικαιολογητικά για την αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (θα τη βρείτε παρακάτω)
2. Συμβόλαιο αγοράς ή Ε9 ή να έχει συμβολαιογραφικό μισθωτήριο τουλάχιστον 12 ετών.
3. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος όπου έχει δηλωθεί το αμπελοτεμάχιο. Θα πρέπει να συμφωνεί με την καρτέλα του αμπελουργικού του μητρώου στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης.
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
5. Δηλώσεις συγκομιδής και αμπελουργικό μητρώο (μπορούν να εκδοθούν από την Υπηρεσία)
6. Το ΑΦΜ του από το έγγραφο της Εφορίας Ε1 ή τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την Εφορία.
7. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
8. Εξουσιοδότηση θεωρημένη από ΚΕΠ, εάν καταθέσει άλλο άτομο την αίτησή του αυτή.
Χρονική σειρά ενεργειών για την ένταξη στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων
Για να ωφεληθεί ο αγρότης από την επιδότηση θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στο πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης που γίνεται από 1η Μάρτη έως 25 Μαΐου κάθε χρόνο.

Ως 25 Μαίου κατατίθενται οι αιτήσεις από τους αγρότες.
Κατεβάστε εδώ την αίτηση: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 & 2 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (PDF)

Ως 30 Ιουνίου του έτους της αίτησης, να προσκομίσει στην υπηρεσία ανάλυση εδάφους για τη μη ύπαρξη νηματωδών για το αμπέλι που πρόκειται να φυτευτεί.
Απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή όταν αγροτεμάχιο που θα φυτευτεί εμφανίζεται τα τελευταία 4 χρόνια ως ακαλλιέργητο ή άλλη καλλιέργεια εκτός αμπέλου και συκιάς. (Εδώ πρέπει να προσκομιστούν δηλώσεις Ενιαίας ενίσχυσης 4 τελευταίων χρόνων που να το αποδεικνύουν).

Πώς και πού γίνεται η ανάλυση εδάφους;

Ως 30 Ιουνίου γίνεται ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων από την ΔΑΟΚ.

Ως 10 Ιουλίου δημοσιοποιείται η προσωρινή κατάσταση με τις προεγκεκριμένες αιτήσεις.

Ως 20 Ιουλίου γίνονται από τους αγρότες οι ενστάσεις για διόρθωση των αιτήσεων που έχουν απορριφθεί.

Ως 31 Ιουλίου καταρτίζεται εκ νέου η προσωρινή κατάσταση των αιτήσεων από την ΔΑΟΚ και στέλνονται στο Υπουργείο.

Τον Αύγουστο ο παραγωγός τρυγάει το αμπέλι του και πρέπει οπωσδήποτε να κάνει δήλωση συγκομιδής κανονικά.

Αρχές Αυγούστου να επισκεφτεί την ΔΑΟΚ για να πάρει από την υπηρεσία ένα τεχνικό δελτίο με διάφορα χρήσιμα στοιχεία για το αγροτεμάχιο, προκειμένου να το προσκομίσει στο εργαστήριο όπου θα κάνει την ανάλυση του χώματος. Στη συνέχεια πρέπει να πάρει δείγμα εδάφους από το χωράφι που θέλει να φυτέψει και να το στείλει στο εργαστήριο.
Πώς και πού γίνεται η ανάλυση εδάφους;
Προσοχή, συνήθης χρόνος αναμονής για παραλαβή των αποτελεσμάτων της ανάλυσης είναι 20-25 ημέρες και η προθεσμία είναι ως 30 Αυγούστου.

Ως 30 Αυγούστου του έτους της αίτησης, πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία πλήρη ανάλυση εδάφους.

Ως 15 Σεπτεμβρίου το Υπουργείο εξετάζει και προεγκρίνει τις αιτήσεις.

Ως 31 Οκτωβρίου η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει τον προενταξιακό έλεγχο, δηλαδή να κάνει επιτόπιο έλεγχο στο αμπέλι.

Ρωτήστε πότε βολεύει την υπηρεσία και τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Γεωργίας να έρθει στο χωράφι σας και φροντίστε να τον συνοδεύσετε για να κάνει τον επιτόπιο έλεγχο.
Προσοχή, δεν πρέπει να εκριζώσει το αμπέλι ο παραγωγός πριν τον επιτόπιο αυτό έλεγχο. Το αντίθετο, όταν έρθει η αρμόδια προς έλεγχο επιτροπή της υπηρεσίας, πρέπει να διαπιστώσει ότι αυτό το αμπέλι που πρόκειται να εκριζωθεί είναι σε καλή παραγωγική κατάσταση.

Ως 20 Νοεμβρίου η ΔΑΟΚ στέλνει στο Υπουργείο την οριστική κατάσταση των επιλέξιμων αιτήσεων για να εκδοθεί η οριστική απόφαση ανά παραγωγό.

Η τελική έγκριση: Ως 28 Φεβρουαρίου περίπου του επόμενου από την αίτηση έτους βγαίνει η τελική έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς θα υπογραφούν οι οριστικές εγκρίσεις από τον Υπουργό. Από την εμπειρία αυτό γίνεται μέσα Φεβρουαρίου, αλλά κάποιες φορές έχουν υπογραφεί και νωρίτερα.

Σε κάθε περίπτωση οι αγρότες πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για την τελική έγκριση. Η ημερομηνία της τελικής έγκρισης είναι απολύτως σημαντική. Μόνο μετά από την ημερομηνία αυτή, μπορούν να κοπούν τιμολόγια και όχι πριν.

Αμέσως μετά την τελική έγκριση και ως τις 28 Φεβρουαρίου του επόμενου από την αίτηση έτους, πρέπει ο παραγωγός να καταθέσει αίτημα εκρίζωσης. Κατεβάστε εδώ την αίτηση: Β1-ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΕΙΑΣ (PDF)


Στην συνέχεια γίνεται επιτόπιος έλεγχος για την διαπίστωσης της εκρίζωσης και η Υπηρεσία χωρίς καμία άλλη αίτηση εκδίδει την άδεια εγκατάστασης. Ο αγρότης πρέπει να έχει στα χέρια του την άδεια εγκατάστασης πριν παραγγείλει τα φυτά, έτσι ώστε να συμφωνεί κατά το δυνατόν η παραγγελία του με την άδεια εγκατάστασης, τόσο σε ποσότητα φυτών, όσο και στην ποικιλία και στο υποκείμενο.

Έπειτα μπορεί να παραγγείλει τα φυτά με βάση την άδεια εγκατάστασης και να φυτέψει το νέο αμπέλι.
Αφού φυτέψει πρέπει να επισκεφτεί ξανά τη ΔΑΟΚ για να καταθέσει:
Το τιμολόγιο αγοράς των φυτών από το Φυτώριο, με ημερομηνία μεταγενέστερης της άδειας εγκατάστασης.
Τα υπόλοιπα τιμολόγια ( προετοιμασίας εδάφους, υποστυλώσεων, εμβολίων κλπ) εάν έχουν γίνει οι δαπάνες.
Ένα καρτελάκι από τα φυτά που φύτεψε.
Το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο που του έστειλε το Φυτώριο.

Ως 30/04 του επόμενου της αίτησης έτους, έχει δικαίωμα ο παραγωγός να ακυρώσει την αίτησή του ή να την τροποποιήσει (π.χ. να κάνει αλλαγές όπως τη θέση του αμπελοτεμαχίου, την ποικιλία, την καλλιεργητική τεχνική, αποστάσεις φύτευσης, κλπ).
Ως τις 31/05 του επόμενου της αίτησης έτους πρέπει να καταθέσει αίτηση γνωστοποίηση ολοκλήρωσης του προγράμματος, προκειμένου η οικονομική ενίσχυση να καταβληθεί εφάπαξ. Κατεβάστε εδώ την αίτηση: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 -ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (PDF)

Εάν δεν έχει ολοκληρώσει τη φύτευση, μπορεί θα πρέπει να προσκομίσει τραπεζική εγγυητική επιστολή ως τις 10 Ιουνίου επόμενου της αίτησης έτους και θα εισπράξει την ενίσχυση προκαταβολικά.

Ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από την Υπηρεσία.
Στη συνέχεια η υπηρεσία καταχωρεί όλα τα στοιχεία του νέου αμπελώνα στο μητρώο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

α/α ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 Κατάθεση αιτήσεων Από 01/03 ως 25/05 κάθε έτους
2 Εδαφολογική ανάλυση για μη ύπαρξη νηματωδών Ως 30/6 του έτους αίτησης
3 Εδαφολογική ανάλυση επιλογής υποκειμένου Ως 30/8 του έτους αίτησης
4 Προενταξιακός επιτόπιος έλεγχος Ως 31/10 του έτους αίτησης
5 Κατάθεση αίτησης γνωστοποίησης εκρίζωσης Ως 28/02 του επόμενου της αιτήσεως έτους
6 Κατάθεση αίτησης τροποποίησης ή ακύρωσης (εάν υπάρχει)    Ως 30/04 του επόμενου της αιτήσεως έτους
7 Κατάθεση γνωστοποίησης ολοκλήρωσης Ως 31/05 του επόμενου της αιτήσεως έτους
8 Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί, κατάθεση εγγυητικής Ως 10/06 του επόμενου της αιτήσεως έτους


Η φύτευση του αμπελιού γίνεται με οικονομική ενίσχυση από το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚH
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΚΡΑΣΙΑ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ